Dulų asociacijos įstatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Dulų asociacija (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija. Pagal savo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.
2. Asociacijos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijos įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
3. Asociacijos pavadinimas – Dulų asociacija.
4. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
5. Asociacija turi bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje, gali turėti savo simboliką.
6. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.
7. Asociacija turi teisę teikti labdarą ir gauti paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

8. Asociacijos veiklos tikslai: i) teikti Lietuvos gimdyvėms moralinį ir fizinį palaikymą nėštumo metu, prieš gimdymą, gimdymo metu bei po jo; ii) suburti ir palaikyti dulas, sudaryti sąlygas joms gilinti žinias, tobulinti įgūdžius ir gebėjimus; iii) siekti užtikrinti kokybiškos, moksliniais įrodymais pagrįstos praktikos įgyvendinimą sveikatos priežiūros srityje ir šviesti visuomenę.
9. Asociacijos veiklos sritys:
9.1. pristatyti ir populiarinti dulas Lietuvos visuomenėje. Dula arba gimdyvės padėjėja, – tai moteris, teikianti nemedicininę pagalbą besilaukiančiai moteriai nėštumo, gimdymo metu ir pogimdyviniu laikotarpiu;
9.2. didinti visuomenės informuotumą apie nėštumą, gimdymą ir pogimdyvinį laikotarpį, apie natūralius procesus organizme nėštumo, gimdymo metu ir pogimdyviniu laikotarpiu, apie teigiamos gimdymo patirties vaidmenį moterų, vaikų ir šeimų gyvenime;
9.3. suteikti informaciją, fizinę ir dvasinę paramą šeimoms nėštumo ir gimdymo metu bei po gimdymo;
9.4. skatinti dulas aktyviai užsiimti praktine veikla;
9.5. siekti dulos profesijos įteisinimo Lietuvoje;
9.6. skatinti, organizuoti ir remti Asociacijos narių tobulėjimą;
9.7. organizuoti dulų (gimdyvių padėjėjų) mokymus ir išduoti dulų kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus (sertifikatus);
9.8. koordinuoti Asociacijos narių veiklą siekiant bendrų tikslų;
9.9. atstovauti Asociacijos narių interesams ir tuos interesus ginti;
9.10. bendradarbiauti su kitų šalių dulomis ir dulų organizacijomis bei skatinti tarptautinius mainus;
9.11. bendradarbiauti su Lietuvos bei užsienio valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis.
10. Įstaiga, įgyvendindama savo tikslus, gali užsiimti šia veikla:
10.1. tekstilės gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.51) ;
10.2. kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.6): knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.61), muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.63), žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.65);
10.3. drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.71);
10.4. medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.74); kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.75); kita naujų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (47.78): suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba (47.78.10); kita specializuota mažmeninė prekyba (47.78.90);
10.5. naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse (47.79);
10.6. mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse (47.8): maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse (47.81); tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse (47.82); kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse (47.89);
10.7. mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.9): užsakomasis pardavimas paštu arba internetu (47.91), kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.99), mažmeninė prekyba per keliaujančius firmos atstovus (47.99.10);
10.8. knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla (58.1): knygų leidyba (58.11), žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba (58.12), laikraščių leidyba (58.13), žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (58.14), kita leidyba (58.19);
10.9. kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla (59.1): kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba (59.11), kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas (59.13), kino filmų rodymas (59.14);
10.10. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.20);
10.11. kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla (63.99);
10.12. teisinė veikla (69.10): konsultacijos ir atstovavimas darbo ginčuose (69.10.20), bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas (69.10.30);
10.13. apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais (69.20);
10.14. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72): kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72.19);
10.15. socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72.20): humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.20.10), socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai (72.20.20);
10.16. tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės nuoma (77.29.10);
10.17. kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla (79.90);
10.18. posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);
10.19. kitas mokymas (85.5): sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51); kultūrinis švietimas (85.52), kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);
10.20. švietimui būdingų paslaugų veikla (85.60);
10.21. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);
10.22. kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (88.9): vaikų dienos priežiūros veikla (88.91), kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);
10.23. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (90.0): scenos pastatymų veikla (90.01), scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla (90.02), meninė kūryba (90.03);
10.24. bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla (91.0): bibliotekų ir archyvų veikla (91.01), muziejų veikla (91.02);
10.25. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93.29);
10.26. profesinių narystės organizacijų veikla (94.12); kitų narystės organizacijų veikla (94.9): kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99).

III. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

12. Asociacijos nariu gali būti fizinis asmuo, palaikantis, remiantis dulas, siekiantis tapti ar esantis dula, nustatyta tvarka sumokėjęs stojamąjį mokestį bei reguliariai mokantis nario mokesčius ir suinteresuotas Asociacijos veikla. Nariais gali būti ir juridiniai asmenys, jiems Asociacijoje atstovauja juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Asociacijos nariais taip pat gali būti ir kitų valstybių juridiniai ar fiziniai asmenys, atitinkantys aukščiau nurodytas sąlygas.
13. Asociacijos nariai yra asmenys, priimti į Asociacijos narius.
14. Asociacijoje yra kelios narystės kategorijos:
14.1. tikrieji nariai – asmenys, baigę Asociacijos organizuotus dulų mokymus ir aktyviai dirbantys kaip dulos, ir/arba asmenys, aktyviai dalyvaujantys Asociacijos veikloje. Asociacijos steigėjai po Asociacijos įsteigimo tampa tikraisiais nariais;
14.2. asocijuoti nariai – i) asmenys, kurie yra baigę Asociacijos organizuotus dulų mokymus, bet aktyviai kaip dulos nedirba; ii) asmenys, kurie pradėjo Asociacijos organizuotus dulų mokymus, tačiau jų dar nebaigė; iii) asmenys, kurie palaiko Asociacijos veiklą ir pageidauja būti jos nariais;
14.3. nariai rėmėjai (fundatoriai) – asmenys, pinigais, turtu, paslaugomis, žiniomis ar kitokiais būdais reikšmingai parėmę Asociacijos veiklą;
14.4. garbės nariai – asmenys, kuriems šis titulas suteikiamas už ypatingus nuopelnus gimdyvių padėjėjų skatinimui, Asociacijos stiprinimui. Garbės nariai yra atleisti nuo stojamojo nario mokesčio ir kitų mokesčių, tačiau turi visas narių teises.
15. Narystės Asociacijoje klausimus sprendžia valdyba. Asmenys, pageidaujantys tapti Asociacijos nariais, pateikia valdybai raštišką prašymą. Sprendimas dėl pripažinimo Asociacijos nariu ir nario kategorijos suteikimo priimamas valdybos sprendimu ir patvirtinamas įrašu narių registracijos žurnale. Narys įrašomas į narių registracijos žurnalą tik sumokėjus stojamąjį nario mokestį (išskyrus narius rėmėjus ir garbės narius). Asociacijos narių apskaitą tvarko Asociacijos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo.
16. Asociacijos nariai turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos, prieš tai pateikę prašymą raštu valdybai bei visiškai įvykdę savo įsipareigojimus Asociacijai ir su ja atsiskaitę. Pasibaigus narystei, sumokėti nario mokesčiai ar įnašai, Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas buvusiam Asociacijos nariui negrąžinami.
17. Narys gali būti pašalinamas iš Asociacijos valdybos sprendimu šiais atvejais:
17.1. jei nesilaiko Lietuvos Respublikos teisės aktų, šių Įstatų, Asociacijos valdymo organų sprendimų;
17.2. Asociacijos valdyba nusprendžia, kad nario veikla kenkia Asociacijos interesams;
17.3. nesumokėjo nario mokesčio ilgiau kaip 30 dienų nuo mokėjimo termino pabaigos.
18. Visi asociacijos nariai (nepriklausomai nuo narystės kategorijos) turi vienodas teises ir pareigas, išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis.
19. Asociacijos nariai turi teisę:
19.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;
19.2. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
19.3. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą turimą informaciją apie jos veiklą;
19.4. bet kada išstoti iš Asociacijos;
19.5. kitas įstatymų bei šių įstatų numatytas teises.
20. Asociacijos nariai privalo:
20.1. laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šių įstatų, reikalavimų bei vykdyti Asociacijos valdymo organų sprendimus;
20.2. dalyvauti visuotiniuose Asociacijos narių susirinkimuose;
20.3. sumokėti stojamąjį mokestį ir laiku mokėti nario mokestį;
20.4. nevykdyti veiklos, kuri kenktų Asociacijai ir jos geram vardui;
20.5. saugoti su Asociacijos veikla susijusias Asociacijos paslaptis.

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

21. Asociacijos organai yra: visuotinis Asociacijos narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Asociacijos pirmininkas. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo revizorius.

V. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

22. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos valdymo organas, kuris:
22.1. keičia Asociacijos įstatus;
22.2. nustato Asociacijos tikslus ir uždavinius;
22.3. renka bei atšaukia Asociacijos valdybos narius, nustato Asociacijos valdybos narių skaičių;
22.4. priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
22.5. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
22.6. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
22.7. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
22.8. sprendžia kitus visuotinio Asociacijos narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
23. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Neeilinis visuotinis Asociacijos narių susirinkimas šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip ½ Asociacijos narių, valdyba, Asociacijos pirmininkas. Informacija apie šaukiamą visuotinį Asociacijos susirinkimą Asociacijos nariams išsiunčiama elektroniniu paštu ir/arba registruotu laišku, ir/arba pasirašytinai.
24. Visuotiniame Asociacijos narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas Asociacijos narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Asociacijos narys, negalintis asmeniškai dalyvauti Asociacijos narių susirinkime, gali raštiškai įgalioti kitą narį balsuoti už jį susirinkime.
25. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų Asociacijos narių. Jei visuotinis Asociacijos narių susirinkimas neįvyksta dėl per mažo dalyvių skaičiaus, ne vėliau kaip per vieną mėnesį turi būti sušaukiamas pakartotinis Asociacijos narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus neįvykusio Asociacijos narių susirinkimo dienotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus.
26. Sprendimai priimami paprasta visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma, išskyrus šiuose Įstatuose bei įstatymuose numatytas išimtis. Sprendimai dėl klausimų, nurodytų šių įstatų 22.1, 22.3 ir 22.4 punktuose, priimami ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.

V. VALDYBA

27. Asociacijos valdybą 3 (trejiems) metams renka visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. Valdyba sudaroma iš 3-5 narių, valdybos narių skaičių nustato visuotinis Asociacijos narių susirinkimas. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Į valdybą gali būti renkami tikrieji Asociacijos nariai ir/arba Asociacijos nariai, reikšmingai prisidedantys prie Asociacijos veiklos.
28. Valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kuris:
28.1. organizuoja kasdieninę Asociacijos veiklą;
28.2. iš valdybos narių valdybos kadencijai renka valdybos pirmininką, kuris kartu yra ir Asociacijos pirmininkas;
28.3. ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos parengia ir visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui pateikia Asociacijos veiklos ataskaitą;
28.4. priima sprendimą sušaukti visuotinį Asociacijos narių susirinkimą;
28.5. įgyvendina visuotinio Asociacijos narių susirinkimo iškeltus uždavinius;
28.6. priima sprendimus sudaryti sandorius;
28.7. svarsto prašymus ir priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo į Asociaciją;
28.8. priima sprendimą dėl Asociacijos nario pašalinimo iš Asociacijos;
28.9. priima sprendimą dėl Asociacijos nario narystės kategorijos pakeitimo;
28.10. sprendžia kitus visuotinio Asociacijos narių susirinkimo ar valdybos pirmininko valdybos kompetencijai priskirtus klausimus.
29. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per šešis mėnesius. Posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 valdybos narių.
30. Valdybos sprendimai priimami balsuojant. Priimtas sprendimas laikomas teisėtu, jei už jį balsuoja daugiau kaip 1/2 posėdyje dalyvaujančių valdybos narių. Visi valdybos nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirstę po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.
31. Asociacijos valdyba ar jos nariai gali būti atšaukti visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimu 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.
32. Valdybos pirmininkas organizuoja valdybos darbą, kviečia valdybos posėdžius, užtikrina susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolavimą (protokolus pasirašo valdybos pirmininkas ir sekretorius).
33. Už asociacijos nario veiklą valdymo organuose, jo nariui gali būti atlyginta.

VI. ASOCIACIJOS PIRMININKAS

34. Asociacijos pirmininkas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, valdybos renkamas valdybos kadencijos laikui. Asociacijos pirmininkas yra ir Asociacijos valdybos narys bei jos pirmininkas. Asociacijos pirmininko teisės ir pareigos:
34.1. atstovauti Asociacijai santykiuose su kitais asmenimis;
34.2. sudaryti sandorius Asociacijos vardu;
34.3. disponuoti Asociacijos piniginėmis lėšomis, atidaryti sąskaitas bankuose;
34.4. priimti į darbą ir atleisti darbuotojus, sudaryti ir nutraukti su jais darbo sutartis;
34.5. skelbti ir organizuoti viešos informacijos apie Asociacijos veiklą paskelbimą.

VII. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI

35. Asociacijos lėšų ir pajamų šaltiniai:
35.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
35.2. valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
35.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;
35.4. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;
35.5. tiksliniai įnašai mokami tikslinių programų vykdymui;
35.6. labdaros ir paramos būdu gautos lėšos;
35.7. pajamos iš šiems Įstatams ir veiklos tikslams neprieštaraujančios ūkinės, komercinės veiklos;
35.8. palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
35.9. kitos teisėtai gautos pajamos ir turtas.

VIII. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

36. Asociacijos veiklą, jos lėšų ir pajamų naudojimą kontroliuoja visuotiniame Asociacijos narių susirinkime išrinktas revizorius. Revizoriumi gali būti fizinis arba jo funkcijas atlikti juridinis asmuo, bet ne valdybos narys ar Asociacijos pirmininkas.
37. Asociacijos revizorius tikrina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus bei artimiausiame visuotiniame Asociacijos narių susirinkime ar valdybos posėdyje praneša apie patikrinamų metų nustatytus pažeidimus.
38. Asociacijos pirmininkas ar jo įgaliotas valdybos narys privalo pateikti revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

IX. ASOCIACIJOS SKELBIMŲ, PRANEŠIMŲ IR SPRENDIMŲ PASKELBIMO TVARKA

39. Visuotinio Asociacijos narių susirinkimo, valdybos ar Asociacijos pirmininko sprendimai, su kuriais reikia supažindinti Asociacijos narius arba kitus asmenis, išsiunčiami elektroniniu paštu ir/arba registruotu laišku ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos ir/arba pranešami pasirašytinai.
40. Už Asociacijos veiklos pranešimų ir sprendimų savalaikį išsiuntimą atsako Asociacijos pirmininkas.
41. Informacija apie vykdomą veiklą gali būti skelbiama Asociacijos internetinėje svetainėje.
42. Pranešimai apie Asociacijos pertvarkymą, numatomą reorganizavimą, likvidavimą bei kita viešai skelbtina informacija, skelbiama Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos rytas“.
43. Pranešime apie reorganizavimą turi būti nurodyta, kur ir kada galima susipažinti su susijusiais su reorganizavimu dokumentais.

X. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

44. Asociacijos nariui motyvuotai raštu pareikalavus, Asociacijos pirmininkas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti galimybę jam susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, veiklos ataskaitų, revizoriaus ataskaitų, protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio Asociacijos narių susirinkimų sprendimai, Asociacijos narių sąrašų, kitų Asociacijos dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.

XI. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

45. Asociacija gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota tik visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimu, jeigu už tai balsuoja ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių.
46. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo numatytus ypatumus.

XII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

47. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Asociacijos filialai ir atstovybės steigiamos bei jų veikla nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei šiais įstatais. Sprendimus dėl filialų ar atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo, nuostatų patvirtinimo bei vadovų paskyrimo priima Asociacijos valdyba pritarus visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

X. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ IR BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

48. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimu, ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos pirmininkas ar visuotinio Asociacijos narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo pakeistų įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
49. Keisti Asociacijos įstatus iniciatyvos teisę turi visuotinis Asociacijos narių susirinkimas, jei už tai balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių narių, ir Asociacijos valdyba.
50. Asociacijos buveinė keičiama visuotiniame Asociacijos narių susirinkime 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių sprendimu.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

51. Visus kitus šiuose Įstatuose neaptartus klausimus Asociacija sprendžia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Asociacijos įstatai patvirtinti ir pasirašyti 2014 m. sausio 20 d. steigiamojo susirinkimo sprendimu.
Asociacijos įstatus pasirašo steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo – Martyna Zaveckienė ___________