Dulų veiklos standartas

I SKYRIUS. TAIKYMO SRITIS

I skirsnis. Bendrosios nuostatos

 

1. Dulos veiklos standartas (toliau vadinamas standartu) apibrėžia dulos sąvoką, teikiamas paslaugas, dulos kvalifikaciją ir veiklos etiką.

2. Dula savo veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, už atlygintiną veiklą moka nustatytus mokesčius.

 

II skirsnis. Standarte vartojamos sąvokos

 

3. Dula (angl. doula) – tai gimdymo dula ir laikotarpio po gimdymo dula.

4. Gimdymo dula – tai gimdyvės padėjėja, teikianti nemedicininę pagalbą besilaukiančiai moteriai, o esant poreikiui ir jos šeimai, nėštumo ir gimdymo metu.

5. Laikotarpio po gimdymo dula – tai padėjėja, laikotarpiu po gimdymo teikianti nemedicininę pagalbą motinai, o esant poreikiui ir jos šeimai, kitaip dar vadinama postpartum dula.

 

II SKYRIUS. GIMDYMO DULA

I skirsnis. Gimdymo dulos teikiamos paslaugos

 

6. Gimdymo dula bendrauja su besilaukiančia moterimi iki gimdymo, išsiaiškina jos poreikius ir lūkesčius, moteriai pageidaujant, padeda pasirengti gimdymo planą ir būna kartu su ja gimdymo metu bei keletą valandų po gimdymo.

Gimdymo dula gali padėti savo žiniomis: papasakoti apie tai, kas yra gimdymas, kokia įprasta jo eiga, ko galima tikėtis iš savęs bei kitų asmenų gimdymo metu; ji gali vesti grupinius ar individualius mokymus, pasirengimo gimdymui grupes.

Gimdymo dula gali pagelbėti fiziškai, pvz., pasirenkant sąrėmius ir stangas palengvinančias nemedikamentines priemones, ir atlikti kitus gimdyvės prašomus veiksmus.

Gimdymo dula taip pat geba palaikyti emociškai, suprasti bei tinkamai atliepti gimdančios moters poreikius, padeda gimdyvei lengviau, pozityviau išgyventi su nėštumu ir gimdymu susijusias būsenas.

7. Gimdymo dula suteikia visą reikiamą informaciją, o gimdymo aplinkybes pasirenka pati gimdyvė.

8. Gimdymo dula suteikia žinias ir emocinę bei fizinę paramą, tačiau neatlieka jokių medicininių procedūrų ir (arba) intervencijų. Jeigu gimdymo dula kartu yra ir sveikatos priežiūros arba kitos srities specialistė (pvz., akušerė, psichologė, kineziterapeutė) ir nori teikti tos srities paslaugas, ji turi prisistatyti kaip tos srities specialistė, o ne kaip dula.

9. Gimdymo dula darniai veikia kartu su nėštumą ir gimdymą prižiūrinčiais medikais. Profesionalūs medikai siekia užtikrinti nėštumo ir gimdymo saugumą, o gimdymo dula siekia, kad gimdyvė jaustųsi saugi ir rami nėštumo bei gimdymo metu ir po jo, kad šiuo laikotarpiu pasitikėtų savimi ir šalia esančiaisiais.

10. Gimdymo dula palaiko pageidavimus, kuriuos moteris išreiškė sudarydama gimdymo planą, pokalbiuose prieš gimdymą ir gimdymo metu.

11. Gimdymo dula nepriima jokių su gimdymo eiga susijusių sprendimų. Išimtis taikoma būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejais, kai gimdyvė negali savo valios išreikšti pati ir dulą kaip atstovę pasirašytinai nurodo savo medicinos dokumentuose (vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu). 

12. Gimdymo dula yra informuota, kad Dulų asociacija neskatina dulos dalyvavimo planuotame gimdyme be medicininės priežiūros. 

13. Gimdymo dula privalo laikytis įsipareigojimų gimdyvei ir pati teikti paslaugas, apie kurias buvo iš anksto susitarta, arba pasirūpinti pavaduojančia dula.

14. Jeigu moteris pageidauja paslaugų, kurių gimdymo dula neteikia, ji gali būti nukreipiama pas kompetentingą specialistą.

15. Jeigu gimdymo dula nori nutraukti paslaugų teikimą, ji turi gimdyvę apie tai informuoti ir jai pageidaujant pasiūlyti kitą gimdymo dulą.

 

II skirsnis. Gimdymo dulos kvalifikacija

 

16. Gimdymo dulos kvalifikacija įgyjama dulų mokymuose, rengiamuose pagal Dulų asociacijos patvirtintą mokymų programą. Gimdymo dulos kvalifikacija, įgyta ne Dulų asociacijos rengtuose dulų mokymuose, gali būti pripažįstama atskiru Dulų asociacijos sprendimu.

 

III SKYRIUS. LAIKOTARPIO PO GIMDYMO DULA

I skirsnis. Laikotarpio po gimdymo dulos teikiamos paslaugos

 

17. Laikotarpio po gimdymo dula rūpinasi motina ir, esant poreikiui, jos šeima keletą savaičių po gimdymo (vadinamuoju postpartum laikotarpiu). Paprastai šios paslaugos teikiamos gimdyvės namuose. Laikotarpio po gimdymo dula teikia informaciją, emocinę ir fizinę paramą: padeda moteriai prisitaikyti prie pasikeitusių gyvenimo aplinkybių, palaiko jai draugiją, padeda prižiūrėti naujagimį, esant poreikiui pagamina maisto ir sutvarko namus bei teikia kitą panašaus pobūdžio pagalbą. 

18. Laikotarpio po gimdymo dula neteikia medicininių paslaugų nei motinai, nei kūdikiui ir neatlieka medicininių procedūrų ir (arba) intervencijų. 

19. Laikotarpio po gimdymo dula privalo laikytis įsipareigojimų motinai ir pati teikti paslaugas, apie kurias buvo iš anksto susitarta, arba pasirūpinti pavaduojančia dula.

20. Jeigu moteris pageidauja paslaugų, kurių laikotarpio po gimdymo dula neteikia, ji gali būti nukreipiama pas kompetentingą specialistą.

21. Jeigu laikotarpio po gimdymo dula nori nutraukti paslaugų teikimą, ji turi moterį apie tai informuoti ir jai pageidaujant pasiūlyti kitą laikotarpio po gimdymo dulą.

 

II skirsnis. Laikotarpio po gimdymo dulos kvalifikacija

 

22. Laikotarpio po gimdymo dulos kvalifikacija įgyjama dulų mokymuose, rengiamuose pagal Dulų asociacijos patvirtintą mokymų programą. Laikotarpio po gimdymo dulos kvalifikacija, įgyta ne Dulų asociacijos rengtuose dulų mokymuose, gali būti pripažįstama atskiru Dulų asociacijos sprendimu.  

 

IV SKYRIUS. DULOS VEIKLOS ETIKA

 

23. Dula privalo laikytis aukštų asmeninių ir veiklos standartų. Dula turi siekti visuomet būti jautri, empatiška, kompetentinga, lanksti, patikima, nevertinanti ir globojanti.

24. Dula veikia pagal aukščiausius sąžiningumo standartus, išimtinai gimdyvės, motinos ir kūdikio (vaisiaus) naudai.

25. Dula deda visas pastangas, kad jos klientė galėtų priimti informuotus sprendimus. Dula palaiko gimdyvės priimamus sprendimus, tačiau pati šių sprendimų nepriima.

26. Dula gerbia ir saugo gimdyvės ir jos šeimos teisę į privatumą.

27. Dula siekia būti profesionali ir kompetentinga.

28. Prieš prisiimdama įsipareigojimus moteriai, dula turi būti tikra, kad aiškiai suprato moters lūkesčius bei poreikius ir kad galės suteikti pagalbą, nepamindama savo įsitikinimų.

29. Dula savo paslaugas gali teikti nemokamai arba už atlygį. Nustatydama atlygį dula turi įsitikinti, kad jis yra sąžiningas, pagrįstas ir atitinka teikiamų paslaugų kiekį bei kokybę, taip pat atsižvelgti į kiekvienos moters finansines išgales. Dula turi aiškiai įvardinti savo prašomą atlygį, jo mokėjimo sąlygas ir nurodyti už jį teikiamas paslaugas.

30. Dula su kolegėmis elgiasi pagarbiai, sąžiningai ir mandagiai.

31. Dula, dirbdama su kolegės klientėmis, yra tokia pat dėmesinga kaip ir su savomis.

32. Dula puoselėja ir remia dulų profesijos vertybes, etiką, žinias ir misiją.

33. Dula skatinama būti bendruomeniška ir teikti savo paslaugas už mažesnį atlygį arba nemokamai toms moterims, kurios pageidauja dulos, tačiau neišgali susimokėti. 

34. Dula raginama būti visuomeniška ir prisidėti prie motinos ir vaiko gerovės skatinimo.